1.ระบบการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)

แบบฟอร์มการรายงาน กดโหลดที่นี่  ***แก้ไขแบบฟอร์มใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2556
ให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแล้วนำส่งกลุ่มส่งเสริมฯ ทางระบบ E-Office หรือทางอีเมล  lp2support@hotmail.com

กำหนดให้ส่งแบบรายงานก่อนทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน 
*********************************************************

2.รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา

แบบฟอร์มการรายงาน ดาวน์โหลดที่นี่
ให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแล้วนำส่งกลุ่มส่งเสริมฯ ทางระบบ E-Office หรือทางอีเมล lp2support@hotmail.comภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา กำหนดให้ส่งก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา กำหนดให้ส่งก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี


*********************************************************

3.การรายงานยาเสพติดโดยใช้โปรแกรม AntiDrug Offline

ความเป็นมาของโครงการ

         โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บประมวลและรายงานข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับพื้นที่และนโยบาย

ข้อมูลที่จัดเก็บ จะประกอบด้วย

- แบบจำแนกสถานะสถานศึกษา
- ศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โปรดอ่านคำชี้แจงเบื้องต้น

สามารถโหลด เอกสารที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา
ในวันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม ของทุกปี
เริ่มโหลดแบบเก็บข้อมูล (25551.dat) เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม Antidrug Offline

ดาวน์โหลดระบบงานสำหรับสถานศึกษาแบบ Offline

- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสำหรับสถานศึกษา Antidrug Offline และคู่มือการใช้งาน
**** กรณีที่ทางสถานศึกษามีโปรแกรมติดตั้งแล้วไม่ต้องโหลด

- แบบเก็บข้อมูลประจำปีการศึกษา/ภาคการเรียน(สำหรับสถานศึกษา) ****

**** = จำเป็นต้องโหลด

กำหนดให้ส่งก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปีหากมีข้อสงสัย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา